از مولایمان امام جعفرصادق علیه السلام روایت است :

کسی که سوره « اذا جاء نصر الله و الفتح » را در نمازهای واجب یا نافله بخواند او را بر همه دشمنانش یاری

 فرماید و روز قیامت می آید در حای که با او کتابی است که صحبت می کند و خداوند خارج فرموده است آن را از

داخل قبرش ُ در آن کتاب امان می باشد او را از پل جهنم و از آتش و از زفیر جهنم .

پس از چیزی عبور نمی کند مگر ان که او را بشارت می دهد و خبر می دهد او را به هر خیری تا ان که داخل بهشت

 می شود و در دنیا اسباب خیر برای او باز می شود به اندازه ای که انتظار آن را نداشته و به قلبش نیز خطور نکرده

 باشد.

منبع : کلیات مفاتیح الحاجات ( سید محمد رضا حسینی غیاثی )

منبع : زندگی هست .. ایمان هست .. مهربانی هست |سوره نصر
برچسب ها :